VITO-MED Sp. z o.o.
ul. Radiowa 2, 44-100 Gliwice
tel. 32/302-98-00
fax. 32/331-42-76
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy
ul. Kozielska 8, 44-100 Gliwice
tel. 32/302-98-15
tel. kom. 662-194-229
szpital
Szpital
Oddział Wewnętrzny, Neurologiczny, Udarowy
poradnie
Poradnie
Endokrynologiczna, Neurologiczna, Gastroenterologiczna dla dzieci i dorosłych, Chorób Zakaźnych
diagnostyka
Pracownie diagnostyczne
USG, RTG, Endoskopia
ZOL
ZOL
Opieka, badania, rehabilitacja, pomoc psychologiczna

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

 

  

 

       ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-LECZNICZY (ZOL) 

 

 

    O SPECJALNOŚCI NEUROLOGICZNO-REHABILITACYJNEJ

z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 8

 

 

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy (ZOL) jest jednostką służącą pacjentom w różnym wieku. Prowadzona w nim działalność polega przede wszystkim na rehabilitacji osób, które przebyły ostrą fazę leczenia szpitalnego, mają ukończony proces diagnozowania, leczenia operacyjnego lub intensywnego leczenia zachowawczego. Pierwszeństwo przyjęcia mają pacjenci z oddziału neurologii, którzy doznali udaru mózgu. Staramy się aby nasz Zakład był formą pośrednią między opieką szpitalną, a domową i zapewnił jak największej grupie chorych stacjonarną, profesjonalną opiekę i rehabilitację.

 

O przyjęciu do Zakładu decyduje komisja, w skład której wchodzą: lekarz internista, pielęgniarka koordynująca, pielęgniarka epidemiologiczna. Komisja rozpatruje wnioski i przeprowadza badania pacjentów w każdy czwartek o godz.9.00. Skierowanie do Zakładu wydaje się na czas określony, który wynosi do 6 miesięcy .

 

Na podstawie art. 31a, ust. 3 ustawy z dnia 6 II 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz. U. 97. 28. 153) ubezpieczony skierowany do zakładu opiekuńczo-leczniczego ponosi koszty pobytu i wyżywienia. Zasady odpłatności reguluje art. 34a, ust 1 i 2 ustawy z dnia 30 VIII 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. 91. 91. 408). Miesięczną opłatę ustala się w wysokości odpowiadającej 250% najniższej emerytury, z tym że opłata nie może być wyższa niż kwota odpowiadająca 70% miesięcznego dochodu osoby przebywającej w zakładzie opiekuńczo-leczniczym (w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej).

 

Podstawowy pakiet świadczeń,                                                                                       udzielanych w zakładzie opiekuńczo - leczniczym obejmuje:

§         świadczenia lekarskie i  pielęgniarskie;

§         rehabilitację celem zmniejszenia skutków upośledzenia ruchowego

§         świadczenia psychologa, logopedy,

§         terapię zajęciową;

§         leczenie farmakologiczne i dietetyczne;

§         zaopatrzenie w środki pomocnicze i przedmioty ortopedyczne

§         zapewnienie badań diagnostycznych zleconych przez lekarza zakładu;

 


NASI PARTNERZY:

http://www.voxel.pl/


http://www.allianz.pl/


http://ocm24.pl/


http://www.pzu.pl/grupa-pzu