VITO-MED Sp. z o.o.
ul. Radiowa 2, 44-100 Gliwice
tel. 32/302-98-00
fax. 32/331-42-76
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy
ul. Kozielska 8, 44-100 Gliwice
tel. 32/302-98-15
tel. kom. 662-194-229
szpital
Szpital
Oddział Wewnętrzny, Neurologiczny, Udarowy
poradnie
Poradnie
Endokrynologiczna, Neurologiczna, Gastroenterologiczna dla dzieci i dorosłych, Chorób Zakaźnych
diagnostyka
Pracownie diagnostyczne
USG, RTG, Endoskopia
ZOL
ZOL
Opieka, badania, rehabilitacja, pomoc psychologiczna

Dokumenty przyjęcia do ZOL

Dokumenty wymagane na Komisję Kwalifikacjną:

 • Skierowanie wydane przez lekarza POZ lub lekarza prowadzącego pacjenta z oddziału szpitalnego
 • Zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza POZ lub lekarza prowadzącego pacjenta z oddziału szpitalnego stwierdzające, że osoba ubiegająca się o skierowanie ze względu na stan zdrowia wymaga całodobowej opieki lekarskiej, pielęgnacji i rehabilitacji i nie wymaga hospitalizacji,
 • Ocena pacjenta wg zmodyfikowanej skali Barthel (skala sprawności chorego) – do Zakładu przyjmowane są osoby posiadające 40 pkt. lub mniej.
 •  Wywiad pielęgniarski przeprowadzony przez pielęgniarkę środowiskową (rodzinną) albo pielęgniarkę zakładu opieki zdrowotnej, w którym osoba ubiegająca się o skierowanie przebywa.
 •  Dokumenty stwierdzające wysokość dochodu osoby ubiegającej się
   o  skierowanie albo osób zobowiązanych do ponoszenia odpłatności za pobyt
   w zakładzie, a w szczególności:
  • decyzję organu emerytalno-rentowego ustalającego wysokość emerytury albo renty
  • decyzję o przyznaniu zasiłku stałego wyrównawczego lub renty socjalnej
  • zaświadczenia o dochodach członków rodziny celem ustalenia wysokości
    dochodu na osobę w gospodarstwie rodzinnym.
 • Karta ubezpieczenia zdrowotnego
 • Legitymacja emeryta/rencisty
 • Badania laboratoryjne
  • aktualna morfologia krwi
  • poziom kreatyniny
  • profil glikemii u pacjentów z cukrzycą
  • aktualne badanie posiewu moczu u pacjentów cewnikowanych kierowanych z oddziałów szpitalnych i pacjentów przewlekłe cewnikowanych objętych opieką ambulatoryjną
  • analiza moczu
  • aktualny wynik wymazu z odleżyny
 • Konsultacja psychiatryczna u pacjentów z chorobą psychiczną w wywiadzie.

 

Poniżej do pobrania:

1. Wniosek o wydanie skierowania do ZOL

 

2. Kwestionariusz osobowy

 

3. Skierowanie lekarskie

 

4. Ocena świadczeniobiorcy wg. skali Barthel

 

5. Wywiad pielęgniarski


NASI PARTNERZY:

http://www.voxel.pl/


http://www.allianz.pl/


http://ocm24.pl/


http://www.pzu.pl/grupa-pzu