VITO-MED Sp. z o.o.
ul. Radiowa 2, 44-100 Gliwice
tel. 32/302-98-00
fax. 32/331-42-76
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy
ul. Kozielska 8, 44-100 Gliwice
tel. 32/302-98-15
tel. kom. 662-194-229
szpital
Szpital
Oddział Wewnętrzny, Neurologiczny, Udarowy
poradnie
Poradnie
Endokrynologiczna, Neurologiczna, Gastroenterologiczna dla dzieci i dorosłych, Chorób Zakaźnych
diagnostyka
Pracownie diagnostyczne
USG, RTG, Endoskopia
ZOL
ZOL
Opieka, badania, rehabilitacja, pomoc psychologiczna

e-Rejestracja

Szanowny Pacjencie

 

Aby zarejestrować się w Poradni Specjalistycznej poprzez Internet proszę wysłać e-maila na adres: rejestracja@vitomed.pl 

 • W treści e-maila proszę podać:
  • Nazwisko i imię
  • PESEL
  • Telefon kontaktowy
  • Nazwę poradni do której jest skierowanie.
 • Do maila proszę dołączyć scan otrzymanego skierowania. 

 

Po otrzymaniu potwierdzenia e-maila prosimy o skontaktowanie się z Rejestracją celem uzgodnienia szczegółów przyjęcia. Po zaakceptowaniu terminu należy w ciągu 14 dni roboczych dostarczyć oryginał skierowania./osobiście, przez osoby trzecie lub listownie/

Skierowanie musi zawierać : 

 1. Dane identyfikujące podmiot wystawiający skierowanie:
  1. nazwę podmiotu,
  2. adres podmiotu, wraz z numerem telefonu,
  3. kod resortowy stanowiący I część systemu resortowych kodów identyfikacyjnych – w przypadku zakładu opieki zdrowotnej,
  4. nazwę jednostki organizacyjnej oraz jej kod resortowy stanowiący
   V część systemu resortowych kodów identyfikacyjnych,
  5. nazwę komórki organizacyjnej, w której udzielono świadczeń zdrowotnych, oraz jej kod resortowy- w przypadku zakładu opieki zdrowotnej,
  6. numer REGON;
 2.  Dane identyfikujące pacjenta,
  1. nazwisko i imię,
  2. PESEL;
 3. Rozpoznanie ustalone przez lekarza – według Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10;
 4. Cel porady;
 5. Inne informacje, w szczególności wyniki badań diagnostycznych, w zakresie niezbędnym do udzielenia świadczenia zdrowotnego;
 6. Datę wystawienia skierowania;
 7. Dane identyfikujące lekarza wystawiającego skierowanie:
  1. nazwisko i imię,
  2. tytuł zawodowy,
  3. numer prawa wykonywania zawodu,
  4. podpis.

Jeżeli na skierowaniu lekarz umieścił adnotację : PILNE musi być ona dodatkowo potwierdzona jego podpisem i pieczątką.


NASI PARTNERZY:

http://www.voxel.pl/


http://www.allianz.pl/


http://ocm24.pl/


http://www.pzu.pl/grupa-pzu