VITO-MED Sp. z o.o.
ul. Radiowa 2, 44-100 Gliwice
tel. 32/302-98-00
fax. 32/331-42-76
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy
ul. Kozielska 8, 44-100 Gliwice
tel. 32/302-98-15
tel. kom. 662-194-229
szpital
Szpital
Oddział Wewnętrzny, Neurologiczny, Udarowy
poradnie
Poradnie
Endokrynologiczna, Neurologiczna, Gastroenterologiczna dla dzieci i dorosłych, Chorób Zakaźnych
diagnostyka
Pracownie diagnostyczne
USG, RTG, Endoskopia
ZOL
ZOL
Opieka, badania, rehabilitacja, pomoc psychologiczna

Udostępnianie dokumentacji medycznej

          Dokumentacja medyczna udostępniana jest pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, osobie pisemnie upoważnionej przez pacjenta oraz upoważnionym organom.

W przypadku odbioru dokumentacji przez osobę inną niż pacjent, do wniosku o wydanie dokumentacji musi być dołączone pełnomocnictwo do wydania dokumentacji medycznej.

Po śmierci pacjenta prawo wglądu do dokumentacji medycznej ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia.

 

Udostępnianie dokumentacji medycznej następuje w trybie zapewniającym zachowanie poufności i ochrony danych osobowych.

  • Zasady udostępniania dokumentacji medycznej

Kopia dokumentacji medycznej pacjenta wydawana jest na pisemny wniosek pacjenta, przedstawiciela ustawowego lub osoby upoważnionej przez pacjenta.

Wniosek o wydanie dokumentacji medycznej można złożyć osobiście:

- w Sekretariatach oddziałów szpitalnych,

- Rejestracji Poradni

 

Wniosek - druk do pobrania

 

  • Wydawanie dokumentacji medycznej

Odbiór dokumentacji medycznej następuje za okazaniem dokumentu tożsamości (np. dowód osobisty, paszport) w terminie 7 dni roboczych, licząc od daty złożenia wniosku.

  • Odpłatność za udostępnienie dokumentacji medycznej

Za udostępnienie dokumentacji medycznej w formie wyciągów, odpisów lub kopii pobierana jest  opłata, zgodnie z Ustawą z dnia 6 listopada  2008 r. o prawach pacjenta
i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U.2012.156 j.t.).

Za przesłanie dokumentacji medycznej pobierana jest dodatkowo opłata pocztowa.

 

Wysokość opłaty wynosi za:

 

- jedną stronę odpisu lub wyciągu – 7,00 zł

- jedną stronę kopii dokumentacji medycznej – 0,70 zł

 

 

 


NASI PARTNERZY:

http://www.voxel.pl/


http://www.allianz.pl/


http://ocm24.pl/


http://www.pzu.pl/grupa-pzu