VITO-MED Sp. z o.o.
ul. Radiowa 2, 44-100 Gliwice
tel. 32/302-98-00
fax. 32/331-42-76
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy
ul. Kozielska 8, 44-100 Gliwice
tel. 32/302-98-15
tel. kom. 662-194-229
szpital
Szpital
Oddział Wewnętrzny, Neurologiczny, Udarowy
poradnie
Poradnie
Endokrynologiczna, Neurologiczna, Gastroenterologiczna dla dzieci i dorosłych, Chorób Zakaźnych
diagnostyka
Pracownie diagnostyczne
USG, RTG, Endoskopia
ZOL
ZOL
Opieka, badania, rehabilitacja, pomoc psychologiczna

Skargi i wnioski

 

ROZPATRYWANIE  SKARG I WNISOKÓW

 

Podstawa prawna:

 

-  Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
   (Dz. U. 2000, Nr 98, poz. 1071, ze zm.),

-  Ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw
   Pacjenta (Dz. U. z 2012 roku , poz.159 z późn. zmianami)

-  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji
   przyjmowania, rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46).

 

Przedmiotem skargi może być: naruszenie praw świadczeniobiorców w zakresie udzielanych świadczeń zdrowotnych, przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie sprawy, zaniedbanie lub nienależyte wykonanie zadań przez pracowników szpitala oraz sprawy dotyczące ulepszenia i efektowniejszego wykonywania zadań.

 

  • Skargi i wnioski ustne przyjmuje Dyrektor Szpitala w każdy czwartek

                                          od godz. 1300 do 1400

            

           Prosimy o wcześniejsze zgłoszenie w Sekretariacie Dyrekcji pod numerem


                                                 32 302 98 10

 

  • Skargi i wnioski pisemne należy składać w Sekretariacie Dyrekcji.

 

 

 

 

 

 


NASI PARTNERZY:

http://www.voxel.pl/


http://www.allianz.pl/


http://ocm24.pl/


http://www.pzu.pl/grupa-pzu