VITO-MED Sp. z o.o.
ul. Radiowa 2, 44-100 Gliwice
tel. 32/302-98-00
fax. 32/331-42-76
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy
ul. Kozielska 8, 44-100 Gliwice
tel. 32/302-98-15
tel. kom. 662-194-229
szpital
Szpital
Oddział Wewnętrzny, Neurologiczny, Udarowy
poradnie
Poradnie
Endokrynologiczna, Neurologiczna, Gastroenterologiczna dla dzieci i dorosłych, Chorób Zakaźnych
diagnostyka
Pracownie diagnostyczne
USG, RTG, Endoskopia
ZOL
ZOL
Opieka, badania, rehabilitacja, pomoc psychologiczna

Przetwarzanie danych osobowych

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych pacjentów

 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

          VITO-MED Sp. z o.o.

          ul.Radiowa 2

          44-100 Gliwice

 

 1. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych -  Panią Katarzynę Kozicka  z którą można się skontaktować w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych poprzez adres e-mail: iod@vitomed.pl
 2. Jako administrator będziemy przetwarzać Pani/Pana dane w celu diagnozy medycznej,  zapewnienia  opieki  zdrowotnej  i  leczenia na podstawie obowiązku z Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz Ustawy z dnia
  6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 3. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodny z art. 29 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 4. Do Pani/Pana danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające),czyli podmioty wykonujące działalność leczniczą, firmy prawnicze i informatyczne.
 5. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:
 6. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 7. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 8. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, które to mogą być ograniczone obowiązkiem administratora nałożonym przez przepisy prawa;
 9. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, które to może być ograniczone obowiązkiem administratora nałożonym przez przepisy prawa;
 10. prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 


NASI PARTNERZY:

http://www.voxel.pl/


http://www.allianz.pl/


http://ocm24.pl/


http://www.pzu.pl/grupa-pzu