Punkt Informacyjny
+48 32 302 98 00

Rejestracja Poradni
+48 32 302 98 05

Wyślij email
sekretariat@vitomed.pl

DLA PACJENTA

Przyjęcie do Szpitala

Osoby, które chcą być przyjęte do Szpitala prosimy o przygotowanie i zabranie ze sobą następujących dokumentów:

 • Skierowanie od lekarza (nie jest wymagane w stanach zagrożenia życia i zdrowia)
 • Karta ubezpieczenia zdrowotnego – dyskietka z funduszu
 • Dowód ubezpieczenia – dokument potwierdzający ubezpieczenie
  • dla osoby zatrudnionej na podstawie umowy o pracę (jedno z poniższych):
   • legitymacja ubezpieczeniowa z aktualnym wpisem i pieczątka pracodawcy
   • aktualne zaświadczenie z zakładu pracy
   • druk zgłoszenia zakładu pracy
  • dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą:
   • aktualny dowód wpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne
  • dla osoby ubezpieczonej w KRUS:
   • zaświadczenie lub legitymacja aktualna podstemplowana przez KRUS
  • dla emerytów i rencistów (jedno z poniższych):
   • legitymacja emeryta lub rencisty
   • aktualny odcinek renty lub emerytury
  • dla osoby bezrobotnej:
   • aktualne zaświadczenie z urzędu pracy o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego
 • Dowód osobisty
 • Dokumentacja medyczna (wyniki badań, karty wypisowe)

Pobyt w Szpitalu

 

PRZECHOWYWANIE RZECZY

Pacjent po przyjęciu do Szpitala ma możliwość pozostawienia rzeczy w szatni szpitalnej. Szatnia szpitalna znajduje się przy Izbie Przyjęć.
Rzeczy wydawane są od godziny 7.00 do 18.00 na podstawie pokwitowania wydawanego przy przyjęciu rzeczy do szatni. Jest możliwość zdeponowania rzeczy wartościowych w depozycie szpitalnym który znajduje się w Izbie Przyjęć.

W trakcie pobytu w Szpitalu Pacjent udający się na badania lub konsultacje ma możliwość pozostawienia wartościowych przedmiotów u pielęgniarki dyżurującej.

ODWIEDZINY CHORYCH

Odwiedziny pacjentów szpitala mogą odbywać się codziennie, jednak zwracamy się o zaplanowanie odwiedzin w godz. od 12.00 - 19.00 - ze względu na charakter placówki i świadczone w nim usługi (min. toaleta pacjentów, wizyty lekarskie, badania).
(ZALECA SIĘ ABY CHORYCH NIE ODWIEDZAŁY DZIECI DO 7 LAT.)

UDZIELANIE INFORMACJI O STANIE ZDROWIA PACJENTA

Informacje o stanie zdrowia udzielane są osobie upoważnionej przez pacjenta. Informacji udziela lekarz prowadzący, Ordynator/Kierownik Oddziału.
Informacji o stanie zdrowia pacjenta nie udziela się telefonicznie.

UCZESTNICZENIE W PROCESIE OPIEKI PACJENTA

W trakcie pobytu pacjenta w oddziale szpitalnym Pacjent ma prawo do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej sprawowanej przez rodzinę lub wyznaczoną przez niego osobę w zakresie udzielonym przez pracowników oddziału.

NA TERENIE SZPITALA DO DYSPOZYCJI PACJENTÓW JEST:

 • Punkt Informacyjny w holu szpitala
 • Szatnia dla odwiedzających
 • Automat z gorącymi napojami - parter przy głównym wejściu
 • Kiosk z artykułami spożywczymi i przemysłowymi - przed szpitalem
 • Internet zgodnie z regulaminem szpitala i po pobraniu kodu dostępu z Punktu Informacyjnego.

Opieka duszpasterska

Pacjenci hospitalizowani na oddziałach Szpitala mają mozliwość skorzystania z opieki duszpasterskiej. Osobom przebywającym w Szpitalu przysługuje prawo do uczestniczenia w czynnościach i obrzędach religijnych i obchodzenia świąt religijnych zgodnie ze swoim wyznaniem.

 • Kościół Rzymskokatolicki
  tel: 32 231-44-70 lub 32 331-41-32

  W Szpitalu znajduje się Kaplica pod wezwaniem Św. Józefa - Kapelan Szpitala O. Jan Noga
  • Msze Święte – w niedzielę i święta o 10:00
  • Komunia święta na salach- we wtorek i piątek od godz. 10:00 i w niedzielę po mszy
  • Sakrament pojednania w kaplicy lub na salach chorych

 • Kościół Zielonoświątkowy Zbór „Arka”
  tel: 32 231-61-86

 • Kościół Ewangelicko-Augsburski „Kościół Zbawiciela”
  tel: 32 231-36-49

 • Chrześcijański Zbiór Świadków Jehowy
  tel: 32 232-05-31

 • Gmina Wyznaniowa Żydowska
  tel: 32 231-47-97