Punkt Informacyjny
+48 32 302 98 00

Rejestracja Poradni
+48 32 302 98 05

Wyślij email
sekretariat@vitomed.pl

DOKUMENTACJA MEDYCZNA

Udostępnianie dokumentacji medycznej

Dokumentacja medyczna udostępniana jest pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, osobie pisemnie upoważnionej przez pacjenta oraz upoważnionym organom. W przypadku odbioru dokumentacji przez osobę inną niż pacjent, do wniosku o wydanie dokumentacji musi być dołączone pełnomocnictwo do wydania dokumentacji medycznej. Po śmierci pacjenta prawo wglądu do dokumentacji medycznej ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia.

Udostępnianie dokumentacji medycznej następuje w trybie zapewniającym zachowanie poufności i ochrony danych osobowych.

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej.
Kopia dokumentacji medycznej pacjenta wydawana jest na pisemny wniosek pacjenta, przedstawiciela ustawowego lub osoby upoważnionej przez pacjenta.
Wniosek o wydanie dokumentacji medycznej można złożyć osobiście:

  • w Sekretariatach oddziałów szpitalnych,
  • Rejestracji Poradni

Wydawanie dokumentacji medycznej
Odbiór dokumentacji medycznej następuje za okazaniem dokumentu tożsamości (np. dowód osobisty, paszport) w terminie 7 dni roboczych, licząc od daty złożenia wniosku.

Odpłatność za udostępnienie dokumentacji medycznej
Za udostępnienie dokumentacji medycznej w formie wyciągów, odpisów lub kopii pobierana jest opłata, zgodnie z Ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U.2012.156 j.t.).

Za przesłanie dokumentacji medycznej pobierana jest dodatkowo opłata pocztowa.

Wysokość opłaty wynosi za:

  • jedną stronę odpisu lub wyciągu – 8,00 zł
  • jedną stronę kopii dokumentacji medycznej – 0,25 zł
  • informatyczny nośnik danych - 1,60 zł