Punkt Informacyjny
+48 32 302 98 00

Rejestracja Poradni
+48 32 302 98 05

Wyślij email
sekretariat@vitomed.pl

DOKUMENTACJA MEDYCZNA

Udostępnianie dokumentacji medycznej

Dokumentacja medyczna udostępniana jest pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, osobie pisemnie upoważnionej przez pacjenta oraz upoważnionym organom.

Po śmierci pacjenta dokumentacja medyczna jest udostępniana osobie upoważnionej przez pacjenta za życia lub osobie, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym oraz upoważnionym organom. Dokumentacja medyczna może być udostępniana także osobie bliskiej na zasadach przewidzianych ustawą z dnia z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Udostępnianie dokumentacji medycznej następuje w trybie zapewniającym zachowanie poufności i ochrony danych osobowych.

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej.
Kopia dokumentacji medycznej pacjenta wydawana jest na wniosek pacjenta, przedstawiciela ustawowego lub osoby upoważnionej przez pacjenta.
Wniosek o wydanie dokumentacji medycznej można zgłosić osobiście:

  • w Sekretariatach oddziałów szpitalnych,
  • Rejestracji Poradni

Wydawanie dokumentacji medycznej
Odbiór dokumentacji medycznej następuje za okazaniem dokumentu tożsamości (np. dowód osobisty, paszport). Dokumentacja medyczna udostępniana jest bez zbędnej zwłoki.

Odpłatność za udostępnienie dokumentacji medycznej
Za udostępnienie dokumentacji medycznej w formie wyciągów, odpisów lub kopii pobierana jest opłata zgodnie z ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Opłat nie pobiera się od pacjenta albo jego przedstawiciela ustawowego, którym dokumentację medyczną udostępnia się po raz pierwszy w żądanym zakresie.

Wysokość opłaty wynosi za:

  • jedną stronę odpisu lub wyciągu – 8,00 zł
  • jedną stronę kopii dokumentacji medycznej – 0,25 zł
  • informatyczny nośnik danych - 1,60 zł