Punkt Informacyjny
+48 32 302 98 00

Rejestracja Poradni
+48 32 302 98 05

Wyślij email
sekretariat@vitomed.pl

KLAUZULA INFORMACYJNA
Nagrywanie rozmów telefonicznych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej RODO informujemy, iż: 

 1. Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest VITO-MED sp. z o. o. z siedzibą w Gliwicach przy ul. Radiowej 2 wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000237912 (dalej jako „Administrator”). 
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować: 
 • Listownie pod adresem: VITO-MED sp. z o. o. Radiowa 2, 44-100 Gliwice;
 • Mailowo pod adresem: iod@vitomed.pl.
 1. Nagrywanie rozmów telefonicznych stosowane jest w celu podniesienia bezpieczeństwa
  i poprawy jakości obsługi pacjentów i kontrahentów Administratora. 
 2. Monitoringiem rozmów objęte są wszystkie rozmowy przychodzące. 
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby dzwoniącej wyrażona poprzez kontynuację rozmowy. 
 4. Nagrania przechowywane są przez okres 3 miesięcy. W przypadku, w którym nagrania stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. 
 5. Zarejestrowane rozmowy będą udostępniane jedynie osobom i organom do tego upoważnionym. 
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu, przeniesienia danych do innego administratora w zakresie określonym w art. 20 RODO, z zastrzeżeniem jednak ograniczeń praw wynikających z prawa powszechnie obowiązującego.
 8. Wnioski można przesyłać listownie na adres naszej siedziby lub e-mailowo na adres: iod@vitomed.pl. Aby mieć pewność, że jest Pani/Pan osobą uprawnioną do złożenia wniosku, możemy prosić Panią/Pana o podanie dodatkowych informacji pozwalających na potwierdzenie Pani/Pana tożsamości. 
 9.  Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy.
 10. Korzystanie ze świadczonych przez nas usług jest dobrowolne. 
 11. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia udzielonych zgód dotyczących przetwarzania danych osobowych. Wycofanie danej zgody nie wpływa na nasze prawo do przetwarzania danych w celu opisanym w tej zgodzie do chwili jej cofnięcia.
 12.  Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.