Punkt Informacyjny
+48 32 302 98 00

Rejestracja Poradni
+48 32 302 98 05

Wyślij email
sekretariat@vitomed.pl

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Inspektor Ochrony Danych

 

Prezes VITO-MED Sp. z o.o. zarządzeniem nr 9/2018 z dnia 25 lipca 2018 r. wyznaczył Panią Katarzynę Kozicką do pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych.

Informujemy, że został również utworzony do kontaktu adres mailowy Inspektora Ochrony Danych: iod@vitomed.pl  

Przetwarzanie danych osobowych

 

Celem niniejszej wiadomości jest przekazanie naszym Pacjentom informacji na temat zasad i warunków przetwarzania danych osobowych ich dotyczących w związku z udzielanymi świadczeniami zdrowotnymi. Informacja ta zostaje Państwu przekazana na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) zwanego dalej RODO.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO informujemy, iż:

 1. Administratorem Danych Osobowych Pacjentów jest VITO-MED sp. z o. o. z siedzibą w Gliwicach przy ul. Radiowej 2 wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000237912 (dalej jako „Administrator”).
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować:
  1. Listownie pod adresem: VITO-MED. sp. z o. o. Radiowa 2, 44-100 Gliwice
  2. Mailowo pod adresem: iod@vitomed.pl
 1. Pani/Pana dane osobowe, jako Pacjentów, przetwarzane będą do celów zdrowotnych, tj. działalności leczniczej i świadczeń zdrowotnych, określonych w art. 9 ust. 2 lit. h) RODO, w celach wykonania obowiązków prawnych oraz w celach realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora;

Do wyżej wymienionych celów w szczególności należy:

 1. profilaktyka zdrowotna,
 2. diagnoza medyczna i leczenie,
 3. zapewnienie opieki zdrowotnej,
 4. zarządzanie systemami i usługami opieki zdrowotnej, w tym rejestracja pacjentów, weryfikacja uprawnień do uzyskania świadczenia,
 5. zapewnienie zabezpieczenia społecznego oraz zarządzania systemami i usługami zabezpieczenia społecznego,
 6. obsługa ewentualnych reklamacji oraz obrona przed ewentualnymi roszczeniami ze strony Pacjentów;
 7. ewentualne dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności leczniczej;
 8. wykonywanie ciążących na Administratorze obowiązków prawnych związanych (np. związanych z rozliczaniem podatków oraz prowadzeniem ksiąg rachunkowych, udostępnianiem danych instytucjom i organom administracyjnym)

Przetwarzanie danych we wskazanych powyżej celach nie wymaga odrębnej indywidualnej zgody Pacjenta.

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na następującej podstawie prawnej:
  1. 9 ust. 2 lit. h) RODO - cele zdrowotne,
  2. 6 ust. 1 pkt c) RODO - realizacja obowiązków prawnych,
  3. 6 ust. 1 pkt f) RODO - prawnie uzasadnione interesy Administratora,
  4. oraz na podstawie przepisów prawa krajowego, w szczególności:
   1. 3 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej,
   2. 24 ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
   3. ustawy z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi,
   4. 54 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 roku o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa lub innych właściwych przepisów z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych,
   5. innych przepisów szczegółowych regulujących udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej;
   6. 71 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą:
  1. upoważnieni pracownicy i współpracownicy Administratorem;
  2. inne podmioty wykonujące działalność leczniczą, w zakresie niezbędnym do zapewnienia ciągłości i kompleksowości procesu diagnostyczno-leczniczego;
  3. Narodowy Fundusz Zdrowia, i inni płatnicy publiczni, w celu niezbędnym do realizacji umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych zawartych z płatnikiem, w tym dla celów statystycznych i rozliczeniowych;
  4. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Zdrowotnego;
  5. inne instytucje, organy, podmioty, które mają prawo do przetwarzania danych osobowych na podstawie RODO, prawa krajowego, w zakresie niezbędnym do realizacji celów statutowych, w tym zdrowotnych;
  6. dostawcy usług prawnych i doradczych (w szczególności kancelarie prawne w przypadku wystąpienia sporu);
  7. operatorzy pocztowi i kurierzy;
  8. dostawcy sprzętu diagnostycznego i serwisu naprawczego;
  9. osoby upoważnione przez Panią/Pana do odbioru dokumentacji medycznej.
 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres określony w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

Każdy podmiot prowadzący działalność leczniczą ma obowiązek prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej  zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku praw pacjenta, tj. przez okres co najmniej 20 lat od dnia dokonania w niej ostatniego wpisu. W przypadku danych podanych fakultatywnie - do czasu wycofania zgody lub dezaktualizacji celu przetwarzania tych danych. Dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych mamy obowiązek przetwarzać przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. W celu dochodzenia roszczeń będziemy przetwarzać Pani/Pana dane przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów Kodeksu cywilnego.

 1. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, przeniesienia danych do innego administratora danych w zakresie określonym w art. 20 RODO, z zastrzeżeniem jednak ograniczeń praw wynikających z prawa powszechnie obowiązującego.

Wnioski można przesyłać listownie na adres naszej siedziby lub e-mailowo na adres: iod@vitomed.pl. Aby mieć pewność, że jest Pani/Pan osobą uprawnioną do złożenia wniosku, możemy prosić Panią/Pana o podanie dodatkowych informacji pozwalających na potwierdzenie Pani/Pana tożsamości. Zasady udostępniania dokumentacji medycznej zostały uregulowane w prawie powszechnie obowiązującym, tj. w ustawie z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku praw pacjenta oraz w procedurach wewnętrznych Administratora.

 1. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy.
 2. Korzystanie ze świadczonych przez nas usług jest dobrowolne.

Jeśli zostanie Pani/Pan naszym pacjentem będziemy zobowiązani do prowadzenia dokumentacji medycznej w sposób określony przepisami prawa, w tym do oznaczenia Pani/Pana tożsamości. W takim przypadku niepodanie danych może skutkować odmową rejestracji lub udzielenia świadczenia zdrowotnego, z zastrzeżeniem sytuacji nagłych dla ratowania życia i zdrowia. Z uwagi na przepisy podatkowe oraz przepisy o rachunkowości mamy obowiązek przetwarzania Pani/Pana danych - w takim przypadku brak podania danych może skutkować np. brakiem możliwości wystawienia faktury albo rachunku na Pani/Pana rzecz. W przypadku danych wskazanych fakultatywnie - niepodanie danych nie będzie wiązało się z odmową udzielenia świadczenia zdrowotnego, jednak może utrudnić realizację usług (np. niepodanie numeru telefonu może wiązać się z tym, że nie poinformujemy Pana/Panią w terminie o możliwości wcześniejszej realizacji świadczenia).

 1. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia udzielonych zgód dotyczących przetwarzania danych osobowych.

Wycofanie danej zgody nie wpływa na nasze prawo do przetwarzania danych w celu opisanym w tej zgodzie do chwili jej cofnięcia.

 1. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.