Punkt Informacyjny
+48 32 302 98 00

Punkt Informacyjny
+48 32 302 98 00

Wyślij email
sekretariat@vitomed.pl

Nasz adres
ul. Radiowa 2, Gliwice

REGULAMIN

Pod użytymi w niniejszym dokumencie pojęciami rozumie się:

 1. Laboratorium – Pracownia Wirusologii Medycznego Laboratorium Diagnostycznego będąca komórką organizacyjną podmiotu leczniczego VITO-MED sp. z o. o.
 2. Regulamin – niniejszy dokument, określający warunki zakupu świadczenia medycznego.
 3. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Serwis – platforma elektroniczna zamieszczoną pod adresem internetowym www.vitomed.pl, za pomocą, której Użytkownik może zakupić świadczenie medyczne.
 5. Świadczenie medyczne – usługa służąca profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia polegająca na pobraniu od Użytkownika materiału do badania w kierunku SARS-CoV-2 z nosogardzieli wraz z wykonaniem badania laboratoryjnego techniką biologii molekularnej RT-PCR.
 6. Usługa – usługa elektronicznego zakupu świadczenia medycznego i uiszczenia opłaty za pośrednictwem systemu płatności on-line wraz ze świadczeniem medycznym nabywanym przez Użytkownika za pośrednictwem Serwisu.
 7. Użytkownik – każdy podmiot posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który zamierza nabyć dla siebie Usługi za pośrednictwem Serwisu.
 8. VITO-MED – VITO-MED sp. z o. o. z siedzibą w Gliwicach (44-100), ul. Radiowa 2 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: KRS 0000237912, NIP: 631-24-60-476, REGON: 240133028, o kapitale zakładowym w kwocie 5.852.880 złotych.

 

 1. Właścicielem Serwisu jest VITO-MED.
 2. VITO-MED jest podmiotem medycznym prowadzącym Laboratorium.
 3. Do Usługi w postaci świadczenia medycznego nie stosuje się ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2020.287 t.j.).
 4. Zakup świadczenia medycznego stanowi usługę świadczoną drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2020.344 t.j.).
 1. Rozpoczęcie korzystania przez Użytkownika z Usług uzależnione jest od zapoznania się i zaakceptowania Regulaminu.
 2. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu.
 3. Użytkownik oświadcza, że wskazane przez niego dane osobowe są prawdziwe.
 4. Użytkownik obowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw dostępność autorskich i własności intelektualnej VITO-MED oraz osób trzecich. Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Serwisu, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Serwisu. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 5. Nazwy, obrazy oraz znaki towarowe zamieszczone w Serwisie stanowią zastrzeżone znaki handlowe i są własnością VITO-MED lub osób trzecich. Wszystkie nazwy i znaki towarowe zostały przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych i identyfikacyjnych.

 

 1. Użytkownik ponosi opłaty za świadczenie medyczne zgodnie z Cennikiem.
 2. Ceny świadczenia medycznego z Cennika podawane są w złotych polskich i są cenami brutto. Świadczenia medyczne ujęte w Cenniku zwolnione są z podatku VAT.
 3. Ceny świadczenia medycznego ujęte w Cenniku wiążą Użytkownika. VITO-MED zastrzega sobie prawo do zmiany cen, wprowadzania nowych Usług do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian. Wprowadzone zmiany nie mogą wpływać na skuteczność oraz sposób wykonania złożonych wcześniej zamówień.

 

 1. Do zakupu świadczenia medycznego wymagane jest podanie następujących danych osobowych: imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu, numeru PESEL, adresu zamieszkania wraz z miejscowością oraz kodem pocztowym.
 2. Celem nabycia świadczenia medycznego Użytkownik niezwłocznie dokonuje płatności z góry przy użyciu udostępnionego systemu płatności postępując zgodnie z instrukcją udostępnioną przez dostawcę systemu płatności. Nieotrzymanie przez VITO-MED potwierdzenia pozytywnego zakończenia transakcji powoduje automatyczne anulowanie transakcji. Anulowanie transakcji równoznaczne jest z brakiem obowiązku zapłaty za świadczenie medyczne przez Użytkownika oraz brakiem obowiązku udzielenia świadczenia medycznego przez VITO-MED.
 3. Po pozytywnym zakończeniu transakcji rozumianej jako prawidłowy zakup oraz opłacenie za pośrednictwem systemu płatności on-line za świadczenie medyczne, do Użytkownika przesyłana jest wiadomość e-mail potwierdzająca warunki zawartej z VITO-MED umowy na udzielenie świadczeń medycznych. 
 4. Opłacone za pośrednictwem serwisu on-line świadczenia medyczne zrealizować można najwcześniej kolejnego dnia przez okres tygodnia od momentu zakupu Usługi w dowolnie wybranym punkcie pobrań VITO-MED. Aktualna lista punktów pobrań wraz z godzinami otwarcia dostępna jest pod adresem https://vitomed.pl/punkty-pobran/.
 5. Usługę można odwołać mailowo z adresu udostępnionego w czasie rejestracji. Informację o odwołaniu Usługi kierować należy na adres wirusolgia@vitomed.pl.
 6. Odwołanie Usługi albo nieprzystąpienie przez Użytkownika do badania w terminie wskazanym w ust. 4 powoduje zwrot całej ceny uiszczonej za zakupione świadczenie medyczne. Zwrot całości uiszczonej ceny za zakupione świadczenie medyczne przysługuje Użytkownikowi również w przypadku gdy świadczenie nie zostało udzielone z przyczyn zależnych od VITO-MED. 
 7. Zwrot ceny dokonywany jest w terminie 14 dni od momentu ziszczenia się przesłanki uprawniającej do dokonania zwrotu w ten sam sposób, w jaki płatność była wykonana. Zwrot następuje na wniosek Użytkownika złożony mailowo na adres wirusologia@vitomed.pl z adresu Użytkownika udostępnionego w czasie rejestracji.
 8. Pełna kwota należna za nabywane świadczenie medyczne widoczna jest w podsumowaniu zamówienia, o którym mowa w § 5 ust. 3 powyżej. W przypadku wystąpienia opłat dodatkowych, które Użytkownik zobowiązany jest zapłacić, w podsumowaniu zamówienia wskazane są opłaty dodatkowe i ich wysokość oraz metody ich zapłaty przez Użytkownika. 
 9. Płatności dokonywane są za pośrednictwem [___]. Wszelkie reklamacje z tytułu niewykonania bądź niewłaściwego wykonania obsługi płatności powinny być kierowane bezpośrednio do operatora płatności internetowych na adres poczty elektronicznej albo w inny sposób zgodnie z regulaminem danego operatora dotyczącym świadczenia usług w zakresie płatności elektronicznych. 
 10. Wyniki badania w kierunku SARS-CoV-2 ujawnione będą poprzez internetową platformę prezentacji wyników „eLaborat”. Hasło dostępu przekazane zostanie Użytkownikowi przez zespół medyczny udzielający świadczenia medycznego w dniu świadczenia. 
 11. W sytuacjach określonych obowiązującymi przepisami prawa VITO-MED zobowiązany jest do poinformowania właściwych organów o wyniku badania wykonanego w ramach usługi diagnostyki laboratoryjnej świadczonej przez VITO-MED.

 

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników i Uprawnionych jest VITO-MED. Polityka prywatności dostępna jest pod adresem www.vitomed.pl.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu rezerwacji terminu udzielenia świadczenia medycznego, w tym w celu:
  1. zweryfikowania tożsamości Użytkownika;
  2. kontaktu z Użytkownikiem w celach związanych z rezerwacją;
  3. obsługi ewentualnych reklamacji oraz obrony przed roszczeniami związanych z realizacją Umowy;
  4. ewentualnego dochodzenia roszczeń wynikających z umowy.
 1. Poza celami wskazanymi w ust. 2 powyżej, dane osobowe Użytkownika, na rzecz którego świadczenie zostało wykonane przetwarzane będą również do celów zdrowotnych, tj. działalności leczniczej i świadczeń zdrowotnych, określonych w art. 9 ust. 2 lit. h) RODO, w celach wykonania obowiązków prawnych oraz w celach realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora.
 2. Do celów tych w szczególności należy:
  1. profilaktyka zdrowotna,
  2. diagnoza medyczna i leczenie,
  3. zapewnienie opieki zdrowotnej,
  4. zarządzanie systemami i usługami opieki zdrowotnej, w tym rejestracja pacjentów, weryfikacja uprawnień do uzyskania świadczenia,
  5. zapewnienie zabezpieczenia społecznego oraz zarządzania systemami i usługami zabezpieczenia społecznego,
  6. obsługa ewentualnych reklamacji oraz obrona przed ewentualnymi roszczeniami ze strony Pacjentów;
  7. ewentualne dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności leczniczej; 
  8. wykonywanie ciążących na Administratorze obowiązków prawnych związanych (np. związanych z rozliczaniem podatków oraz prowadzeniem ksiąg rachunkowych, udostępnianiem danych instytucjom i organom administracyjnym);
 3. Przetwarzanie danych do celów zdrowotnych wymienione w ust. 3 powyżej nie wymaga odrębnej indywidualnej zgody Użytkownika. Dane osobowe przetwarzane do celów zdrowotnych przetwarzane będą na następującej podstawie prawnej:
  1. art. 9 ust. 2 lit. h) RODO - cele zdrowotne,
  2. art. 6 ust. 1 pkt c) RODO - realizacja obowiązków prawnych,
  3. art. 6 ust. 1 pkt f) RODO - prawnie uzasadnione interesy Administratora, oraz na podstawie przepisów prawa krajowego, w szczególności:
  1. art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej,
  2. art. 24 ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
  3. ustawy z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.
 1. Dane osobowe przechowywane będą do ustania przyczyn biznesowych oraz do momentu odwołania zgody. W pozostałym zakresie VITO-MED będzie przechowywać dane osobowe:
  1. w związku z zawarciem umowy i w celu jej realizacji – przez okres obowiązywania Umowy, a następnie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa, jak również przez okres niezbędny do ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń, obrony przed zgłoszonymi roszczeniami;
  2. w zakresie ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami – do momentu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z umowy lub z innego tytułu;
  3. w zakresie wypełnienia obowiązków prawnych – przez okres, w jakim przepisy prawa nakazują przechowywanie dokumentacji i wypełnianie względem Użytkownika i Uprawnionego obowiązków z nich wynikających.
 2. Odbiorcą danych osobowych przetwarzanych do celów zdrowotnych będą: 
  1. upoważnieni pracownicy i współpracownicy Administratora;
  2. inne podmioty wykonujące działalność leczniczą, w zakresie niezbędnym do zapewnienia ciągłości i kompleksowości procesu diagnostyczno-leczniczego;
  3. Narodowy Fundusz Zdrowia, i inni płatnicy publiczni, w celu niezbędnym do realizacji umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych zawartych z płatnikiem, w tym dla celów statystycznych i rozliczeniowych;
  4. inne instytucje, organy, podmioty, które mają prawo do przetwarzania danych osobowych na podstawie RODO, prawa krajowego, w zakresie niezbędnym do realizacji celów statutowych, w tym zdrowotnych.
 3. Dane osobowe mogą zostać udostępnione lub przekazane podmiotom współpracującym z VITO-MED w celach związanych z wykonaniem Umowy, tj.:
  1. podmiotom świadczącym usługi IT, oraz
  2. podmiotom świadczącym usługi księgowe, oraz
  3. podmiotom świadczącym usługi prawne,
  4. instytucjom płatniczym.
 4. Użytkownik ma prawo złożyć do VITO-MED wniosek dotyczący:
  1. sprostowania swoich danych;
  2. usunięcia bezpodstawnie przetwarzanych danych;
  3. ograniczenia przetwarzania swoich danych (wstrzymania dokonywania czynności na danych lub nieusuwania danych – stosownie do złożonego wniosku);
  4. sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO;
  5. dostępu do swoich danych, to jest o informację o przetwarzanych danych lub wydania kopii tych danych;
  6. przeniesienia danych do innego administratora danych w zakresie określonym w art. 20 RODO;
  7. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku stwierdzenia,  że dane osobowe są przetwarzane w sposób naruszający przepisy prawa.
 5. Podanie danych przez Użytkownika jest dobrowolne z tym zastrzeżeniem, że odmowa ich podania uniemożliwi zarezerwowanie terminu wykonania świadczenia.
 6. Kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych możliwy drogą e-mail pod adresem: iod@vitomed.pl bądź listownie pod adresem: VITO-MED. sp. z o. o. Radiowa 2, 44-100 Gliwice.

 

 1. VITO-MED przyjmuje reklamacje dotyczące nieprawidłowego działania Serwisu. Reklamacje należy składać w formie elektronicznej za pomocą poczty e-mail na adres sekretariat@vitomed.pl bądź listownie pod adresem: VITO-MED sp. z o. o. Radiowa 2, 44-100 Gliwice. 
 2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej:
  1. Imię i nazwisko,
  2. adres poczty elektronicznej,
  3. adres dla korespondencji,
  4. okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji oraz żądania Użytkownika,
  5. wskazanie sposobu zwrotu uiszczonej za Usługę ceny.
 1. Jeżeli podane w reklamacji dane będą niekompletne i będą wymagały uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji VITO-MED zwróci się do Użytkownika z prośbą o uzupełnienie reklamacji we wskazanym zakresie.
 2. Poprawnie złożone reklamacje zostaną rozpoznane w terminie 14 dni licząc od momentu, w którym VITO-MED otrzyma reklamację.

 

 1. VITO-MED dokłada wszelkich starań, aby Serwis i jego funkcjonalności działały sprawnie i bez zakłóceń.
 2. VITO-MED zastrzega sobie prawo do okresowego wyłączania dostępności Serwisu bez podania przyczyny.
 3. VITO-MED nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. skutki udostępnienia loginu lub hasła przypisanego w internetowej platformie prezentacji wyników „eLaborat” osobom trzecim, niezależnie od tego czy osoby trzecie uzyskały dostęp do niniejszych informacji za zgodą Użytkownika czy też bez takiej zgody;
  2. szkody spowodowane korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu w sposób nieprawidłowy i/lub niezgodnie z niniejszym Regulaminem;
  3. problemy i przerwy w funkcjonowaniu Serwisu.
 4. VITO-MED nie ponosi odpowiedzialności za problemy oraz ograniczenia techniczne sprzętu komputerowego, z którego korzysta Użytkownik, uniemożliwiające prawidłowe korzystanie z  Serwisu.
 5. VITO-MED nie ponosi odpowiedzialności za decyzje Użytkownika i/lub Uprawnionego w zakresie ochrony zdrowia podjęte na podstawie informacji uzyskanych za pośrednictwem Serwisu.

 

 1. Wszystkie informacje o świadczeniu medycznym dostępne w Serwisie stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. 
 2. VITO-MED zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie. 
 3. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym przepisy Kodeksu cywilnego.